Nieuws

Nieuws

Een laattijdige dimona-aangifte? Let op voor de boete!

Als je werknemers in dienst hebt doet het woord ‘DIMONA’ zeker een belletje rinkelen. Het is het elektronisch bericht waarmee de werkgever verplicht elke in- en uitdiensttreding van een werknemer dient aan te geven bij de RSZ. Als de DIMONA-aangifte echter uitblijft of niet tijdig gebeurt, kan dit zowel de werkgever als werknemer duur komen te staan.

Waarom? DIMONA is een pijler in het beheer van de Belgische Sociale Zekerheid. De overheid gebruikt deze gegevens onder andere om:

  • werknemers snel te kunnen identificeren.
  • op ondubbelzinnige en uniforme wijze de band tussen werknemer en werkgever vast te stellen.
  • aan werknemers sociale voordelen toe te kennen.

Sancties? Het is belangrijk om DIMONA-aangiften juist en tijdig uit te voeren. De werkgever die dit niet naleeft hangt een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete boven het hoofd.

Naast de werkgever heeft ook de werknemer baat bij een tijdige en correcte aangifte. Als de werkgever nalatig is kunnen er immers problemen ontstaan bij de toekenning van sociale rechten aan de betrokken werknemers. Mogelijke gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn dat:

  • arbeiders hun vakantiegeld te laat krijgen.
  • kinderbijslag of kraamgeld te laat wordt uitbetaald.
  • werknemers niet de opleidingscheques krijgen waarop ze recht hebben.

Blijft het hierbij? De RSZ kan de werkgever bijkomend nog een solidariteitsbijdrage opleggen. Dit is een bedrag gelijk aan 3 keer de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, maar met een minimumbedrag van € 2.500 per werknemer. Dit bedrag is afhankelijk van de evolutie van de gezondheidsindex waardoor het elk jaar wordt aangepast. Voor 2023 bedraagt het minimumbedrag van deze solidariteitsbijdrage € 3.393,39 per werknemer.

Het bekomen bedrag wordt vervolgens verminderd:

  • met het totaal aan verschuldigde bijdragen voor de effectieve prestaties die voor de betrokken werknemer wél zijn aangegeven;
  • in verhouding met de deeltijdse prestaties, indien de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse prestaties te verrichten kan aantonen en hiertoe de nodige bewijzen levert.

Wanneer nu juist aangifte doen? Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijkgebeuren vóór de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de eerstvolgende werkdag die volgt op de datum van de daadwerkelijke beëindiging van de overeenkomst.

Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Sollicitatiegesprek
Gepubliceerd op: 27 februari 2023

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Berekening loonbrieven

Berekening loonbrieven

Opstartbegeleiding werkgever

Opstartbegeleiding werkgever

Sociaal juridisch advies

Sociaal juridisch advies

Contact

Algemene gegevens

E-mail: info@assistenza.be
Tel: 03 369 76 36

BE0761.496.718.

Kwikaard 86
2980 Zoersel